head-chumchonwatrangbua-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2023 9:23 AM
head-chumchonwatrangbua-min
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » นานาสาระ » อบายมุข เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเด็กและวัยรุ่น

อบายมุข เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเด็กและวัยรุ่น

อัพเดทวันที่ 13 พฤษภาคม 2022

อบายมุข วรรณกรรมมักจะอ้างถึงบทบัญญัติทั่วไปที่กำหนดโดย WHO ตามที่การมีส่วนร่วมของปัจจัยทางสังคมในการสร้างการสาธารณสุขคือ 50 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาพิเศษบทบาทของปัจจัยทางสังคม และสุขอนามัยในการพัฒนาโรค แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของเด็กและวัยรุ่น กำหนดขึ้นอยู่กับอายุของเด็กจาก 3 ถึง 11 เปอร์เซ็นต์ของอุบัติการณ์ แนวทางที่ถูกสุขลักษณะในการสร้างสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคือพฤติกรรม

ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ เสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพของประชากรที่กำหนด วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีไม่ได้เป็นเพียงการแพทย์เท่านั้น แต่ยังเป็นหมวดหมู่ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาของการผลิตและความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีมีความเกี่ยวข้องกับ การเลือกวิถีการดำเนินชีวิตเชิงบวกของบุคคล ซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ถูกสุขลักษณะในระดับสูง ของกลุ่มสังคมและสังคมโดยรวม

รูปแบบของพฤติกรรมที่มีเหตุมีผลตามหลักสุขอนามัย ได้แก่ พฤติกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันของร่างกาย เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่มุ่งต่อสู้กับนิสัยที่ไม่ดีที่ส่งผลต่อสุขภาพ การปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันของร่างกาย รวมถึงโหมดที่ดีที่สุดของกิจกรรม และการพักผ่อนหย่อนใจที่หลากหลาย โภชนาการที่มีเหตุผล การออกกำลังกายที่เหมาะสม วัฒนธรรมทางกายภาพ สุขอนามัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางการแพทย์

อบายมุข

การตรวจสอบแบบไดนามิกของสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก สำหรับเด็กต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่ใช่ว่าตัวเด็กเอง จะสามารถจัดหาวิถีชีวิตที่เหมาะสมได้เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ผู้จัดการศึกษา ครูผู้สอน ในแง่นี้เด็กจะเฉยเมยแต่พฤติกรรมในอนาคตของเขาส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเขามีระเบียบอย่างไร วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเข้ากันไม่ได้กับนิสัยที่ไม่ดี การใช้แอลกอฮอล์ สารที่ทำให้มึนเมาและเสพติดอื่นๆ

การสูบบุหรี่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างวิถีชีวิต ที่มีสุขภาพดีในทุกแง่มุม นิสัยที่ไม่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น ประชากรโดยรวมการสำรวจทางระบาดวิทยาของนักเรียนมัธยมปลายเกี่ยวข้องกับอบายมุข แสดงให้เห็นว่าการสูบบุหรี่ โรคพิษสุราเรื้อรังและการติดยาได้กลายเป็นที่แพร่หลายในหมู่เยาวชน แม้กระทั่งคุกคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรคพิษสุราเรื้อรัง ในแง่ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง

จึงกลายเป็นหนึ่งในผู้นำอีกครั้ง ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือวัยรุ่น ในเวลานี้ชายหนุ่มได้รับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ ประการแรกมีการปรับโครงสร้างทางจิต และต่อมไร้ท่อของร่างกายและประการที่สองความต้องการและความสนใจใหม่ๆ ได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะทางเพศ การปรับโครงสร้างทางจิตวิทยานั้น เจ็บปวดพร้อมกับเงื่อนไขที่ไม่สบายใจ วัยรุ่นมีลักษณะที่เปราะบางและมีความนิยมเพิ่มขึ้น

ในช่วงเวลานี้จะง่ายกว่าที่เคยที่จะมีปฏิกิริยากลุ่มกับเพื่อน ในเวลาเดียวกันกลุ่มวัยรุ่นกำลังกำหนดทิศทางค่านิยมของตนเอง วิธีการใช้เวลาว่างและวิธีการแก้ปัญหามากมาย เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเกี่ยวกับการสร้างนิสัยการดื่มแอลกอฮอล์ในกรอบกิจกรรมกลุ่ม ในขณะเดียวกันความพยายามที่จะแก้ไขพฤติกรรมของผู้ปกครอง หรือครูถูกมองว่าเป็นการบุกรุกความเป็นอิสระ และความเป็นอิสระซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านสิทธิ ดังนั้น บ่อยครั้งที่ความพยายามอย่างตรงไปตรงมาดังกล่าว

อบายมุข นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม ปฏิกิริยาของการประท้วงและการต่อต้านสำหรับวัยรุ่น ได้มีการอธิบายปรากฏการณ์แปลกๆ ของการพึ่งพาแอลกอฮอล์ในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าการทำงานของกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการปรากฏตัว ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนของการพึ่งพาแอลกอฮอล์ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง สำหรับหลายๆ คนช่วงเวลาของวัยหนุ่มสาวได้ผ่านไปแล้ว

เป็นห่วงโซ่ของความตะกละแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เนื่องมาจากมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวงกว้าง และการแพร่กระจายของขนบธรรมเนียมและประเพณี เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มที่อันตรายที่สุดคือกลุ่มผู้ติดสุรา ซึ่งจัดกลุ่มผู้นำด้วยอาการเริ่มแรกของโรคพิษสุราเรื้อรัง เข้ากับคนง่าย กล้าได้กล้าเสียอารมณ์ขัน มันอยู่รอบตัวคนเหล่านี้ที่วัยรุ่นจัดกลุ่มได้ง่าย วัยรุ่นและหลบหนีจากชีวิตจริง ซึ่งสามารถนำไปสู่กลุ่มแอลกอฮอล์ ความล้มเหลวในกิจกรรมหลัก

การศึกษาหรือการทำงาน สามารถผลักดันให้เกิดการยืนยันตนเองในพื้นที่นี้ได้ ในกรณีนี้กลไกทางจิตวิทยาที่สำคัญมากสามารถทำงานได้ ไม่ประสบความสำเร็จในรูปแบบชีวิตที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และเลื่อนเข้าสู่กลุ่มแอลกอฮอล์คนหนุ่มสาวขยายทัศนคติเชิงลบส่วนบุคคลของเขาไปสู่บรรทัดฐาน และค่านิยมที่ยอมรับในสุขภาพ สภาพแวดล้อมที่ปฏิเสธเขา รวมถึงข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์จะถูกละเลย งานที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะนิสัยที่ไม่ดี

การเพิ่มความสนใจให้กับการก่อตัวของบุคลิกภาพของวัยรุ่น ความต้องการที่เพิ่มขึ้น การดูดซึมของค่านิยมทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สะสมไว้ เช่น รับรองสุขภาพทางจิตวิญญาณของเยาวชน วิธีการเฉพาะในการป้องกัน ได้แก่ ระบบการศึกษาต่อต้านแอลกอฮอล์ และการศึกษาต่อต้านแอลกอฮอล์ของเยาวชน เมื่อดำเนินการศึกษาต่อต้านแอลกอฮอล์ในโรงเรียน แนะนำให้ปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ ปฐมนิเทศต้านแอลกอฮอล์ของเด็กนักเรียนก่อนกำหนด

เมื่อพิจารณาว่าทัศนคติของแอลกอฮอล์ส่วนบุคคลเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 9 ถึง 10 ปี การศึกษาต่อต้านแอลกอฮอล์ ควรจะมีอยู่แล้วในโรงเรียนประถมศึกษา ความมุ่งมั่นและความต่อเนื่อง ในการดำเนินการศึกษาต่อต้านแอลกอฮอล์ และโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านแอลกอฮอล์ นี่เป็นการเปิดเผยผลกระทบ ของแอลกอฮอล์ทีละน้อยทีละน้อย ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ ตั้งแต่การทดลองด้วยภาพที่ง่ายที่สุด ไปจนถึงการแสดงการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งของแอลกอฮอล์

อบายมุขมีความเสียหายที่เกิดกับสังคม และด้วยเหตุนี้ถึงตัวเราเอง การวางแผนงานต่อต้านแอลกอฮอล์ตามขั้นตอน และขั้นตอนของการสร้างทัศนคติของเด็กเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์ คำนึงถึงลักษณะทางจิตของนักเรียนกลุ่มอายุต่างๆ ในงานต่อต้านแอลกอฮอล์ ความสอดคล้องของแง่มุมที่ถูกสุขลักษณะและศีลธรรม อารมณ์ ความหมายในการปฐมนิเทศต่อต้านแอลกอฮอล์ของนักเรียน องค์กรของการพักผ่อนคุณภาพสูง และการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สุขอนามัยของเด็ก แนวทางบูรณาการในการต่อต้านแอลกอฮอล์ ทีมสอนควรทำงานร่วมกับครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ รวมถึงนักประสาทวิทยา องค์กรพัฒนาเอกชน การมีส่วนร่วมส่วนตัวของนักศึกษารุ่นพี่ในงานต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการสมควรที่จะให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเข้าร่วมการศึกษาต่อต้านแอลกอฮอล์ในวงกว้างมากขึ้น เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ใหญ่และน้อง ฝ่ายหลังมักเชื่อความคิดเห็นและตำแหน่งของนักเรียนมัธยมปลาย

มากกว่าผู้ปกครองและครูในเรื่องเหล่านี้ การเน้นโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น เกี่ยวกับความเสียหายต่ออวัยวะภายในในโรคพิษสุราเรื้อรัง และผลที่ตามมาตามกฎแล้วทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ งานต่อต้านแอลกอฮอล์ควรได้รับการชี้นำโดยค่านิยม และแนวทางเชิงบวกที่มีความสำคัญสำหรับเด็ก เช่น การเปิดเผยความสามารถอย่างเต็มที่ การตระหนักรู้ในตนเองของแต่ละบุคคล ครอบครัว เด็ก สถานะในสังคม การโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านแอลกอฮอล์

ควรอยู่บนพื้นฐานของเนื้อหาเชิงบวก มีองค์ประกอบที่สร้างสรรค์ ดึงดูดด้านที่ดีต่อสุขภาพของธรรมชาติมนุษย์ วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับเด็กนั้นส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยวิถีชีวิตของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมที่เด็กเติบโต และถูกเลี้ยงดูมา สามารถสร้างวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับเด็ก และวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่แท้จริงของเด็กในเพศและอายุ

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ > น้ำ ที่ถูกสุขลักษณะในการใช้ในครัวเรือนและน้ำดื่มต้องทำอย่างไร

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4